✤ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ 1003/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด