ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 : ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและข้อปฏฺิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43)

ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและข้อปฏฺิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43)