ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 : ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจร่วมลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรูปแบบการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจร่วมลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรูปแบบการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention