✤ การท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น